Yurt İçi Makalelerim

 • Emin, Atasoy (2001) “Kazakistan‟ın Nüfus Yapısı ve Demografik Özellikleri”, Türk Coğrafya Kurumu, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 36, s. 215–244
 • Emin, Atasoy (2005) “Çevre Bilinci ve Çevre İçin Eğitim”, “Kaygı” Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 5, s. 109–131
 • Emin, Atasoyve Sedat Yüksel, (2006) “The Role and Effects of Elemantary Environmental Education and Environmental Consciousnes During Globalization in Turkey”, “Kaygı” Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 7, s. 67–80
 • Emin, Atasoy ve A. K. Çüçen, (2006)“A Comparative Analysis of the Demographic and Social Characteristics of the European Union Countries and Turkey”, “Kaygı” Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 7, s. 81–96
 • Emin, Atasoy (2007) “Postsosyalist Dönemde Bulgaristan‟da Yaşanan Demografik Kriz vе Yansımaları”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı 12, s. 1–24
 • Berkay, Fügen ve Emin, Atasoy (2007) “Dinler Coğrafyasına Küresel Bir Bakış”, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 10, Sayı 18, s. 18–44
 • Emin, Atasoy (2008) “Zargaryan‟ın “Jeopolitik Doktrin: Bugünkü Doğu Akdeniz Medeniyeti ve Doğu Akdeniz Medeniyeti Üzerindeki Türk Tehditi” Adlı Kitabına Eleştirel Yaklaşım”, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı: 1
 • Emin, Atasoy (2008) “Remarks on Otnomuos Republics Located Within Russian Federation in Terms of Etnogeography”, Turkish Studies, Vol: 3, No:7, p. 83–124
 • Emin, Atasoy (2008) “Dinler Coğrafyası Işığında Bulgaristan‟daki Dinsel Topluluklar”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: VII, Cilt: VII, Sayı: 2, s. 57–76
 • Emin, Atasoy ve Ertürk, Hasan, (2008) “İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum ve Çevre Bilgisi Üzerine Bir Alan Araştırması”, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 2
 • Emin, Atasoy (2009) “Rusya Kentlerinin Tarihsel ve Demografik Gelişimi”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 16, Sayı 16, s. 1–36
 • Emin, Atasoy ve Mustafa Ertürk, (2009) “Etnocoğrafya Perspektifinden Bulgaristan Romanları”, Doğu Coğrafya Dergisi, Yıl 15, Sayı 24, s. 87 – 115
 • Emin, Atasoy  (2009) “Rusya Federasyonunda Yaşanan Demografik Krizlerin Analizi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212, Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128, Yıl: 2009/1, Sayı: 18, Sayfa 21-38, İstanbul
 • Emin, Atasoy (2010) “Federal Bölgelere Göre Rusya‟nın Nüfus ve Etnocoğrafya Özellikleri”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 18, Sayı 19
 • Emin, Atasoy (2010) “Bulgaristan‟ın Coğrafi – Jeopolitik Konumu ve Yansımaları”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 18, Sayı 18, s. 1–35
 • Ertürk M. ve Emin, Atasoy (2010), “Kültürel Coğrafyası Bakımından Muğla Ve Çevre Polyelerde Yayla Anlayışı”, Turkish Studies, Vol: 5, No:3, S. 1264-1296
 • Emin, Atasoy (2010) “Siyasi Coğrafya Işığında Bulgaristan Türklerinin 1989 Yılındaki Zorunlu Göçü”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, İstanbul, Sayı 21, s. 1-17
 • Emin, Atasoy ve Açıkgöz, Yasemin (2011) “Dünya ve Türkiye’de Kestanenin Önemi ve Üretimi”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, İstanbul, Sayı 22, s. 1-13
 • Emin, Atasoy (2013) “Beşeri Sorunlar Açmazında Belarus Cumhuriyeti”, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 25, Cilt: 25, Yıl : 14, Bursa, 2013/2 , sayfa 203-227
 • Emin, Atasoy ve Mustafa Ertürk (2014) “İntiharlar Coğrafyası: Rusya Örneği”, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 31, Erzurum
 • Emin, Atasoy, Galay, E., Mazbaev, O.  (2014) “İdari ve Bölgesel Coğrafya Perspektifinden Belarus Cumhuriyeti”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 30, Sayfa: 20-44, İstanbul
 • Emin Atasoy,  Çalışkan, V. Galay, E., (2014) “Belarus’un Coğrafi Konumu ve Fiziki Coğrafya Özellikleri” Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı: 1
 • Emin Atasoy, Çalışkan, V. Galay, E (2014) “Beşeri Coğrafya Perspektifinden Tataristan Cumhuriyeti,” Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 29, 2014, İstanbul, s. 313-343
 • Emin Atasoy Galay, E. Mazbaev, O.  (2014) “İdari ve Bölgesel Coğrafya Perspektifinden Belarus Cumhuriyeti”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 30, 2014, İstanbul, s. 20-44
 • Soykan, A. Emin Atasoy (2015) “Bulgaristan Türklerinin Son Büyük Göç Dalgasının Etki ve Yansımaları”, Yeni Türkiye Dergisi, Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı, Yıl: 21, Sayı: 69, Cilt IV, s. 4172-4185, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara
 • Yeginbayeva A.E., Saparov K.T., M. Aralbekova, E. Atasoy, A. Kızılçaoğlu,, Jan A.Wendt.  (2016)  “The role of GIS mapping method in toponymy research”. Uludağ Üniversitesi,  Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bursa – Türkiye, Yil: 19, Sayı: 30, Cilt: 30, 2016/1, s. 11-18.
 • Zhakupov A.A., E. Atasoy, A. Kızılçaoğlu, Jan A.Wendt (2016)  “The condition of the cultural and historical resources of the Pavlodar region”, Uludağ Üniversitesi,  Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bursa – Türkiye, Yil: 19, Sayı: 30, Cilt: 30, 2016/1, s. 1-10.
 • Emin Atasoy, Kuat T.  Saparov, Alexandru Ilieş, Jan A. Wendt, (2017) “Problems Of Tourism Development In Gdynia”, The Journal of Kesit Academy, Yıl: 3; Sayı: 7, Mart 2017, s. 1-14
 • Emin Atasoy, Abdullah Soykan, Elena Galay, Beknur İzenbayev, (2017) “Etnocoğrafya Penceresinden Belarus Cumhuriyetindeki Polonyalılar”, The Journal of Kesit Academy, Yıl: 3; Sayı: 7, Mart 2017, s. 30-48
 • Hакаn Оnal,Emin Atasoy, Selahi Coşkun, (2017) “Natural Features of Poland and Belarus for The World Regional Geography Lesson”, Bilecik Şeyh Edebali University Journal of Social Sciences Institute, Year 2, Volume: 2, p. 464 – 474
 • Hакаn Оnal, Selahi Coşkun,Emin Atasoy(2017) “Küreselleşen Dünyada Çevre İçin Eğitimin Pedagojik Temmeleri”, The Journal of Kesit Academy, Yıl: 3; Sayı: 8, Haziran 2017, s. 143-165
 • Emin Atasoy, Elif Alkar, (2018) “Bulgaristan Müslümanlarını Derinden Etkileyen Yeniden Doğuş Sürecinin Geçiş Döneminde Sorgulanması ve Yargılanması” Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, ss.54
 • Tolga Kara ve Emin Atasoy (2018) “Eğitim Coğrafyası Perspektifinden Çanakkale İli”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 22 (2), s. 1233-1257
 • Merve Şahin ve Emin Atasoy (2018)  “Investıgatıon Of Socıal Scıences Teachers Attıtudes To Toward Alternatıve Measurement And Evaluatıon Methods”, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı 4 (1), s. 18-33
 • Emin Atasoy (2018)  “Muslim Communities in the Philippines from the Perspective of Political Geography and Etnogeography”, Journal of History Culture and Art Research, Vol. 7, No. 2, June 201
 • Atasoy, E. & Kapluhan, E. & Kaimuldinova, K. D. (2021).   “Buryat Cumhuriyeti’nin Çok Boyutlu Coğrafi Portresi”,  Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 6 (3): s. 311-347
 • Kara T. & Atasoy, E. (2019) Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Ve Ders Kitaplarının (2018) Dijital Vatandaşlık Kavramı Ve Alt Boyutları Bağlamında İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 41, Balıkesir, Sayfa: 133-153
 • Emin Atasoy & Mustafa Kösle (2019) İntiharlar Coğrafyası Perspektifinden Dünya, Türkiye ve Bursa İli, TESAM Akademi Dergisi, Ocak- 2019. 6 (1), Bursa, Sayfa: 123 – 165
 • Askar Nigmatullaevic Nigmatov & Emin Atasoy (2019) Experıence Of Systematızatıon Of The Scıences, The Example Of Geography (Perıodıc System Of The Involvement Of Scıence), The Journal Of  International Social Research, Volume: 12, Issue: 66, October 2019, pp. 284-295
 • Askar Nigmatullaevic Nigmatov & Gulnora Nurhanbetovna Nigmatova & Emin Atasoy (2019) Geotourısm ıs a New Dırectıon ın The Tourısm Industry Of Uzbekıstan, The Journal Of  International Social Research,Volume: 12, Issue: 66, October 2019, pp. 378-387
 • Elif Alkar Emin Atasoy (2019) “Türkçe Literatürde Göç Çalışmalarının Bibliyografyası”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 4, s. 2231-2265
 • Emin Atasoy & Maria Victoria Ortega Espaldon (2020) “Bir Küçük Adanın Büyük Turizm Başarısı: Camiguin Adası Örneği”, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, Yıl: 2020, Cilt: 3, Sayı: 2, Sayfa: 310-319
 • Emin Atasoy (2020) “Filipinler Cumhuriyeti Turizm Coğrafyasından Bir Kesit: Leyte Adası”, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, Sayfa: 395-415
 • Emin Atasoy (2020) “Filipinler Cumhuriyetinin Turizm Başkenti: Boracay Adası”, Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Aralık 2020, Cilt: 5, Sayı: 6, Sayfa: 68-80.
 • Elif Alkar & Emin Atasoy (2020) “Türkiye’de Göç Üzerine Yapılan Doktora Tezlerine Yönelik Bir İçerik Analizi”, TESAM Akademi Dergisi, Ocak – 2020, Sayı: 7 (1), s. 67-89
 • Hakan Türk & Emin Atasoy (2020) “Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Zihninde Göç Olgusu: Bir Metafor Analizi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2020 Sayı: 55 Sayfa: 26-44, e-ISSN:2146-5983
 • Elena Dorzheyeva, Zylikha Kanayeva, Emin Atasoy (2020) “Technologıcal Features Of The Use Of Ash And Slag Waste For Hıgh Qualıty Asphalt Coatıng In The Almaty Regıon Of The Republıc Of Kazakhstan”, Volume: 13 Issue: 69 March 2020, p. 306-311, ISSN: 1307-9581
 • Atasoy E. & Atış E. (2020) “Tourism Potential Of The Bohol Island”, Idea Studıes Journal, Volume: 6,  Issue: 23, Page: 759-774 (e-ISSN:2587-2168
 • Atasoy E. (2020) “Bohol Denizinin Gizemli İncisi: Panglao Adası”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2020, Cilt 22, Sayı 2, s. 697-716
 • Elena Galay, Emin Atasoy, Elif Alkar (2021) “The Academic Structure, Scientific Activities And Educational Processes Of Belarus State University”, Academic Journal of History and Idea, Vol.8, Issue 2, June 2021, pp. 444 – 467
 • Atasoy, E. & Atış, E. (2021) “Baykal – Amur Raılway Route From The Perspectıve Of Polıtıcal Geography”, Journal of Social and Humanities Sciences Research, Vol: 8, Issue: 69, pp. 993-1021
 • Atasoy, E. & Atış, E. (2021) “The Ussr-Chınese Border War In 1969 From The Perspectıve Of Polıtıcal Geography And Internatıonal Relatıons”, Journal of Social and Humanities Sciences Research, Vol: 8, Issue: 68, pp. 854-876
 • Atasoy, E., Önal, H. and Tokpanov, E. (2021). “Tourism Symbol of Philippines: Palawan Island”, The Journal of Kesit Academy, Vol: 7, Issue:26, pp. 330-375.
 • Atasoy, E., Önal, H. and Tokpanov, E. (2021). “Filipinler Cumhuriyeti Turizm Coğrafyasından Bir Kesit: Negros Adası”, International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:81; pp:1687-1712
 • Atasoy, E., Kızılçaoğlu, A. & İnan, F. (2021). “Turizm Coğrafyası Perspektifinden Romblon Eyaleti (Filipinler)”, International Academic Social Resources Journal, (e-ISSN: 2636-7637), Vol:6, Issue:23; pp:478-495
 • Atasoy, E. & Atış, E. (2021). “Turizm Coğrafyası Perspektifinden Panay Adası”, International Academic Social Resources Journal, (e-ISSN: 2636- 7637), Vol: 6, Issue:20; pp:77-96
 • Atış, E. & Atasoy, E. (2021). “Turizm Coğrafyası Perspektifinden Luzon Adasının Doğal Turizm Çekicilikleri”, International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, (Issn:2630-631X) Vol: 7, Issue:43, pp: 677-717
 • Emin Atasoy & Hakan Önal & Erkin Tokpanov (2021) “The Tourısm Queen Of The Vısayas Islands: Cebu Island”, The Journal of International Social Research Cilt: 14 Sayı: 77, Volume: 14, Issue: 77, April 2021, pp: 265 – 289
 • Emin Atasoy & Erol Kapluhan & Yerbol Pangaliyev (2021) “Buryat Cumhuriyeti’nin Turizm Potansiyeli ve Başlıca Turizm Kaynakları”, SDÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2021, Sayı: 53, s. 136-179
 • Yılmaz Demir & Emin Atasoy, (2021) “Ortaokul Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Algılarının İncelenmesi”, Trakya Eğitim Dergisi, 11 (3), 1688-1702.
 • Emin Atasoy, Alaattin Kızılçaoğlu, Furkan İnan (2021) “A Sectıon Of Tourısm Geography Of The Republıc Of The Phılıppınes: Samar Island”, International Journal Of Social Inquiry, Volume 14, Issue, pp. 475-507
 • Elena Galay, Emin Atasoy, Elif Alkar (2021) “The Academic Structure, Scientific Activities And Educational Processes Of Belarus State University”, Academic Journal of History and Idea, Vol.8, Issue 2, June 2021, pp. 444 – 467
 • Atasoy, E. & Atış, E. (2021) “Baykal – Amur Raılway Route From The Perspectıve Of Polıtıcal Geography”, Journal of Social and Humanities Sciences Research, Vol: 8, Issue: 69, pp. 993-1021
 • Atasoy, E. & Atış, E. (2021) “The Ussr-Chınese Border War In 1969 From The Perspectıve Of Polıtıcal Geography And Internatıonal Relatıons”, Journal of Social and Humanities Sciences Research, Vol: 8, Issue: 68, pp. 854-876
 • Atasoy, E., Önal, H. and Tokpanov, E. (2021). “Tourism Symbol of Philippines: Palawan Island”, The Journal of Kesit Academy, Vol: 7, Issue:26, pp. 330-375.
 • Atasoy, E., Önal, H. and Tokpanov, E. (2021). “Filipinler Cumhuriyeti Turizm Coğrafyasından Bir Kesit: Negros Adası”, International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:81; pp:1687-1712
 • Atasoy, E., Kızılçaoğlu, A. & İnan, F. (2021). “Turizm Coğrafyası Perspektifinden Romblon Eyaleti (Filipinler)”, International Academic Social Resources Journal, (e-ISSN: 2636-7637), Vol:6, Issue:23; pp:478-495
 • Atasoy, E. & Atış, E. (2021). “Turizm Coğrafyası Perspektifinden Panay Adası”, International Academic Social Resources Journal, (e-ISSN: 2636- 7637), Vol: 6, Issue:20; pp:77-96
 • Atış, E. & Atasoy, E. (2021). “Turizm Coğrafyası Perspektifinden Luzon Adasının Doğal Turizm Çekicilikleri”, International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, (Issn:2630-631X) Vol: 7, Issue:43, pp: 677-717
 • Emin Atasoy & Hakan Önal & Erkin Tokpanov (2021) “The Tourısm Queen Of The Vısayas Islands: Cebu Island”, The Journal of International Social Research Cilt: 14 Sayı: 77, Volume: 14, Issue: 77, April 2021, pp: 265 – 289
 • Emin Atasoy & Erol Kapluhan & Yerbol Pangaliyev (2021) “Buryat Cumhuriyeti’nin Turizm Potansiyeli ve Başlıca Turizm Kaynakları”, SDÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2021, Sayı: 53, s. 136-179
 • Yılmaz Demir & Emin Atasoy, (2021) “Ortaokul Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Algılarının İncelenmesi”, Trakya Eğitim Dergisi, 11 (3), 1688-1702.
 • Atasoy, E. & Kapluhan, E. & Kaimuldinova, K. D. (2021). “Buryat Cumhuriyeti’nin Çok Boyutlu Coğrafi Portresi”,  Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 6 (3): s. 311-347
 • Atasoy, E. & Atış, E. (2021). “Minorities In The Age Of Globalization And Localization: The Vlach Community In Bulgaria From The Perspective Of Political And Cultural Geography” International Social Sciences Studies Journal, Vol:7, Issue:78; pp:629-643
 • Atasoy, E. & Alkar, E. (2021 ) “Bulgaristan Yazarı Usin Kerim’in Yaşamı Ve Renkli Şiir Dünyası”. Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi Cilt: 4, Sayı: 8, (2021 ): s. 319-348
 • Seitova, G. & Butenova, A. & Atasoy, E. (2021) “Alakol-Sasykkol Göller Grubu Ekosistemlerinin Mevcut Durumu Ve Korunması, Restorasyonu Ve Kullanılmasına İlişkin Önlemler”, Dünya Mültidisipliner Araştırmalar Dergisi, 4 (1-2), s. 95-105.
 • Kanagatov, Z. & Atasoy, E. & Seitova, G. & Yeshmukhambet, A. (2021) ”Zhongar-Alatau Eyaleti Ulusal Tabiat Parkı’nda Etnografik Turizmin Gelişimi”, Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi 4 (1-2), 106-114
 • Atasoy, E. & Kapluhan, E. & Atış, E. (2022) “Dinler Coğrafyası Perspektifinden Mormon Toplulukları”, Turkish Studies – Social, 17  (1), s. 55-74
 • Atasoy, E. & Kızılçaoğlu A. & İnan, F. (2022) “Kazakistan’daki Milli Parklarının Özellikleri ve Turizm Potansiyeli: Altın-Emel Milli Parkı Örneği”, Yeni Türkiye Dergisi, Kazakistan Özel Sayısı, Ankara
 • Atasoy, Emin & Kabıyev, Yerlan & Alıaskerov, Duman Toktaruli & Kaımuldınova, Kulyash Duisenbaevna & Seralıyev, Asset, (2022) “Turizm Coğrafyası Perspektifinden Mindanao Adasının Kuzey Turizm Bölgeleri”, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, Yıl: 2022, Cilt: 5, Sayı: 1, s.32-58
 • Atasoy, Emin & Kabıyev, Yerlan & Alıaskerov, Duman Toktaruli & Kaımuldınova, Kulyash Duisenbaevna & Seralıyev, Asset, (2022) “Turizm Coğrafyası Perspektifinden Mindanao Adasının Güney Turizm Bölgeleri”, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, Yıl: 2022, Cilt: 5, Sayı: 2, s. 267-293
 • Atasoy, E. & Atış, E. & Konyspaevna, B. (2023). “Ülkeler Coğrafyası Perspektifinden Filipinler Cumhuriyeti”, Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, s. 261-293
 • Kara, T. & Atasoy, E. (2023). “Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Duyarlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Trakya Eğitim Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 3, s. 1964-1977.